Vanachai Chemical Industries

เลขที่ 10 ซอย จี-14 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150

PHONE  0-3868-3563 , 0-3868-5071-2 โทรสาร 0-3868-3562

หน้าหลัก

ฮิต: 494

ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส์ จำกัด เข้าร่วมโครงการ LET'S ZERO Together ปลูก เพื่อ (ลด) สู่อนาคตที่ยั่งยืน ปลูกป่าต้นแบบ ซึ่งจัดขึ้นโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยเชิญผู้ประกอบการในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐและชุมชน ร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์ จำนวน 300 ต้น และปลูกต้นประดู่ป่า จำนวน 500 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดโลกร้อน Low Carbon Society ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำ B พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม Smart Park จังหวัดระยอง