Vanachai Chemical Industries

เลขที่ 10 ซอย จี-14 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150

PHONE  0-3868-3563 , 0-3868-5071-2 โทรสาร 0-3868-3562

หน้าหลัก

ฮิต: 7983

โครงการบริการวิชาการ

เรื่อง การป้องกันการปวดกล้ามเนื้อและกระดูกที่เกิดจากการทำงาน

1. หลักการและเหตุผล

       จากสภาพการทำงานในปัจจุบัน ทำให้อุบัติการณ์การบาดเจ็บของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงานพบได้บ่อยและมากขึ้น จนเกิดเป็นปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและการใช้ยา โดยเฉพาะยาบรรเทาอาการปวดและยาคลายกล้ามเนื้อ ซึ่งส่งผลกระทบถึงประสิทธิภาพในการทำงานและการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาดูแล คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น ประกอบกับการที่บริษัทเอกชนต่าง ๆ จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรขององค์กร ซึ่งการส่งเสริมให้บุคลากรเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี มีความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุของการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน สามารถป้องกันการบาดเจ็บจากการทำงาน และมีความสามารถที่จะดูแลตนเองเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดการบาดเจ็บ รวมทั้งมีแนวทางการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับคนในแต่ละแผนกงานนั้น ย่อมเป็นการพัฒนาที่ทำให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพร่างกายอย่างแท้จริง ดังนั้น ทางคณะกายภาพบำบัดจึงให้ความร่วมมือกับบริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส์ จำกัด ในการจัดทำโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การป้องกันการบาดเจ็บจากการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.      เพื่อให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชน

2.       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง พยาธิสภาพที่พบบ่อย และสาเหตุที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บของข้อไหล่และกระดูกสันหลัง

3.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในการดูแลรักษาตนเองเบื้องต้นเพื่อบรรเทาอาการหรือป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บซ้ำเติม

4.      เพื่อเสนอแนะแนวทางการป้องกันและวิธีการปฏิบัติตนเพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน

5.       เพื่อเสนอแนะแนวทางการออกกำลังกายสำหรับการป้องกันการบาดเจ็บและส่งเสริมสุขภาพทั่วไปในการใช้ในชีวิตประจำวัน

6.      เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ลดอัตราการพึ่งพายาแก้ปวดและยาคลายกล้ามเนื้อ

3. เป้าหมาย

1.      พนักงานบริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส์ จำกัด เข้าร่วมโครงการตามกำหนดอย่างน้อย 80%

2.      พนักงานที่เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมที่ระดับ 3.00 ขึ้นไปจากเกณฑ์ 4

 

4. เนื้อหาการอบรม

การบรรยาย  ประกอบด้วยความรู้ภาคทฤษฎี จำนวน 4 ชั่วโมง

1.     กายวิภาคและการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลัง สาเหตุ พยาธิสภาพและการดูแลรักษาเบื้องต้นของอาการปวดหลัง จำนวน 1.5  ชั่วโมง

2.    กายวิภาคและการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ สาเหตูและพยาธิสภาพของอาการปวดไหล่ และการดูแลรักษาเบื้องต้น จำนวน 1 ชั่วโมง

3.    การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ และการดูแลรักษาเบื้องต้น จำนวน 0.5 ชั่วโมง

4.   ผลกระทบต่อร่างกายของกลุ่มยาแก้ปวดที่ใช้ในการรักษาระบบกล้ามเนื้อและกระดูก     จำนวน 0.5 ชั่วโมง

5.    หลักการยกของอย่างถูกวิธี จำนวน 0.5 ชั่วโมง

การปฏิบัติ  เป็นการสาธิตและฝึกปฏิบัติจริง จำนวน 3 ชั่วโมง

1.     การยืดและออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลัง ลำตัว และขา จำนวน 1.5 ชั่วโมง

2.    การยืดและออกกำลังกายกล้ามเนื้อคอและไหล่ จำนวน 1 ชั่วโมง

3.    การยกของอย่างถูกวิธี จำนวน 0.5 ชั่วโมง

5. แผนการดำเนินงาน

       5.1. สถานที่ดำเนินการ         ...........................................................................................

5.2 ระยะเวลาดำเนินงาน       รุ่นที่ 1 ( 23 พ.ค.59 ) รุ่นที่ 2 ( 30 พ.ค.59 ) รุ่นที่ 3 ( 7 มิ.ย.59 )

5.3 กลุ่มเป้าหมาย      พนักงานบริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส์ จำกัด

5.4 กิจกรรม           การอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติจริง

6. ดัชนีชี้วัดโครงการ

1.     พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องที่ได้รับการอบรมเพิ่มขึ้น

2.    พนักงานมีความเห็นว่าหัวข้อที่อบรมเป็นประโยชน์ต่อการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน

3.    พนักงานมีความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรมในเกณฑ์ดี-ดีมาก

7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

       เป็นการส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และชุมชน โดยบริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส์ จำกัด ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร ด้วยการบริการวิชาการตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม โดย

1.     ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจถึงปัญหาการบาดเจ็บของหลังและไหล่ สามารถนำท่าทางการเคลื่อนไหวและการออกกำลังกายไปใช้ในการป้องกันและรักษาอาการบาดเจ็บ ทั้งจากการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันได้

2.    ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงผลข้างเคียงของการใช้ยาแก้ปวดและยาคลายกล้ามเนื้อ จึงสามารถใช้ยารักษาการบาดเจ็บบนพื้นฐานความถูกต้อง และช่วยลดอัตราการเบิกจ่ายยาที่ไม่จำเป็นลง

3.    ส่งเสริมสุขภาพร่างกายและคุณภาพชีวิตของผู้เข้ารับการอบรม ทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ