Vanachai Chemical Industries

เลขที่ 10 ซอย จี-14 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150

PHONE  0-3868-3563 , 0-3868-5071-2 โทรสาร 0-3868-3562

หน้าหลัก

ฮิต: 5843

Big Cleaning Day หาดสุชาดา

 

เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2559 ตัวแทนจากบริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส์ จำกัด ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, เทศบาลเมืองมาบตาพุด และหน่วยงานราชการจังหวัดระยอง ได้เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day หาดสุชาดา ตามโครงการประชารัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความสะอาดและจัดระเบียบชายหาด เพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นเมืองสะอาด เอื้อต่อการอยู่อาศัยและการดำรงชีพที่ดีของประชาชนในพื้นที่นั้น